Vedtekter


Vedtekter for Gjallarhorn

Vedtatt på årsmøtet 2. mars 2011.
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Gjallarhorn som ble stiftet i 1960.
Gjallarhorn er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF, med tilhørighet til NMF Viken krets.

§ 2 Formål
Gjallarhorn er skolekorpset ved Rudolf Steinerskolen i Oslo.
Korpset skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. Gjallarhorn har som formål å styrke skolens musikkliv og å ivareta og utvikle de enkelte musikantenes kunnskap og evne gjennom individuell oppfølging, samspill, konserter, turer og andre aktiviteter. Trivsel og musikalsk glede skal alltid stå i fokus.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer
4.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.


4.2 Forutsetninger for medlemskap
 • Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 • Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre gjeldene for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 • Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent varsles i god tid på forhånd.
 • Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 • Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

4.3 Rapporteringsplikt og kontingent
 • Musikkåret følger kalenderåret.
 • Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 31.januar og 15.september. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
 • Gjallarhorn skal innen 1.oktober hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema.
 • Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes ut etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.

4.4 Utmelding
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må melde dette til musikkorpsets styre.
Utmelding må skje skriftlig eller via e-post til styret innen 1.juni eller 1.desember. Utmelding for medlemmer under 15 år skal skje av foreldre/foresatte. Dersom en musikant av spesielle årsaker må slutte på et annet tidspunkt, må kontingenten betales for semesteret som er påbegynt.
Utmelding er registrert når utmeldingen er mottatt av styret. Utmelding er godkjent når instrument, uniform og andre effekter er innlevert. Utmelding fritar ikke for innbetaling av skyldig kontingent. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

4.5 Suspensjon og eksklusjon
 • Styret kan iverksette disiplinære tiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon, overfor medlemmer som ikke retter seg etter gjeldende vedtekter, regler og vedtak, eller som er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 • Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§ 5 Årsmøtet
5.1 Status
Årsmøtet er Gjallarhorns høyeste myndighet.

5.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
 • Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars-april måned.
 • Innkalling sendes ut minimum 4 uker før årsmøtet.
 • Styrets årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
 • Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet.
 • På årsmøtet kan ikke forslag om vedtektsendringer behandles som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. En slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste.

5.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
 • På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer evt. representert ved en foresatt, de voksne innenfor de ulike ansvarsområdene (se 5.4) og gjester invitert av styret.
 • Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
 1. Medlemmer som har fylt 12 år eller en av medlemmets foresatte.
 2. En foresatt til medlem som er under 12 år.
 3. En foresatt kan stemme for det antall medlemmer under 12 år som en er foresatt for.
 4. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 • Følgende har tale- og forslagsrett:
 1. Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
 • Følgende har talerett:
 1. Representanter fra NMF
 2. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte være.

Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal det velges flere kandidater ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som skal velges ved avstemmingen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved et valg skal velges flere kandidater, må alle for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

5.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 1. Konstituering
 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av møtesekretær
 6. Valg av protokollunderskrivere
 1. Godkjenning av årsmelding og regnskap
 2. Saker fremmet av styret og medlemmer
 3. Budsjett og medlemskontingent
 4. Valg:
 1. Leder for ett år
 2. Nestleder for to år
 3. Kasserer for to år
 4. Inntil 3 styremedlemmer for to år
 5. En revisor for ett år
Kontinuitet sikres ved at nestleder og et styremedlem velges i samme år og kasserer og et annet styremedlem i samme år.
Årsmøtet kan velge følgende ansvarlige/komitéer:
 1. Matansvarlig
 2. Arrangementsansvarlig
 3. Økonomiansvarlig
 4. Instrumentansvarlig
 5. Noteforvalteransvarlig
 6. Uniformsansvarlig
 7. Turkomitéansvarlig
 8. Valgkomité
 9. Skolekontakt
Komitéene konstituerer seg selv.
De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å motta verv.

§ 6 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret
7.1 Sammensetning og konstituering
Gjallarhorn ledes av et styre på 5-7 medlemmer som fungerer som høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av følgende valgt av årsmøtet:
 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Inntil 3 styremedlemmer
På konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmene.

7.2 Fullmakter
 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komitéer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter, herunder mandatene til de ansvarlige/komitéene.
 4. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med Gjallarhorns økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 5. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.
 6. Styret representerer Gjallarhorn utad.

7.3 Innkalling av styremøter – beslutninger
a) Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig, dog
minst 8 ganger i året.
b) Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.
c) Dirigentene har rett til å delta på alle styremøter med tale- og forslagsrett.
d) Ved behov innkalles representanter fra komitéene med tale og forslagsrett
e) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
f) Saker som har vesentlig betydning for skolen, skal forelegges lærerkollegiet for godkjennelse.
g) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer.

7.4 Årsrapport
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Revisor valgt av årsmøtet gjør stikkprøvekontroll av blant annet bilag.

7.5 Personalansvar
Styret inngår avtaler om engasjement og/eller arbeidsavtaler med dirigent og instruktører.
Styrets leder utøver personalansvar.

§8 Komitéer
Årsmøtet velger de ansvarlige/komitéer nevnt under § 5.4 e og hvordan disse skal organiseres og ledes. For komitéenes økonomiske forpliktelser hefter hele Gjallarhorn, og de kan ikke inngå avtaler eller representere Gjallarhorn utad uten styrets godkjennelse.
8.1 Valgkomitéen
Valgkomitéen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 5.4 e).

§9 Politiattest
I henhold til vedtak fra Norsk Musikkorps Forbund skal styret avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver for musikkorpset som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige. Personer mellom 15 og 18 år som er instruktører skal også avkreves politiattest (foresatte må underskrive for barn under 18 år)
I praksis betyr dette at politiattest skal kreves av følgende:
 • Dirigenter
 • Instruktører
 • Styrets medlemmer
 • Andre som (gjentatt) er med som reiseledere

§ 10 Uenigheter/tvister
Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer av korpsets vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av Gjallarhorn kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto, og korpsets instrumenter og andre eiendeler skal samles inn og lagres på Rudolf Steinerskolen i Oslo i påvente av gjenopprettelse av korpset. I perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet, skal midler, instrumenter og andre eiendeler forvaltes av RSV.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Gjallarhorn. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr.§ 11.

Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via Oslo krets senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1.januar neste år.